izdelava davčnih obračunov in računovodksih izkazov

  • izdelava bilance stanja
  • izdelava izkaza poslovnega izida
  • izdelava izkaza denarnega toka
  • izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka pravnih oseb
  • izdelava ter oddaja obračuna davka od dohodka iz dejavnosti
  • obračun DDV ter vodenje davčnih knjig in evidenc po zakonu o davku na dodano vrednost
  • poročanje v Intrastat
  • poročanje za potrebe Banke Slovenije
  • priprava medletnih bilanc za potrebe bank
  • izdelava statističnih poročil

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete  01 546 12 85 ali nam pišete.

Vaš  TEKOM-FINSERVIS!

Dobro in pregledno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje podjetja!